Presentació dels criteris del nou Pla General
Data Dijous, 02 de març a les 06:00:00
Tema política L'Ajuntament de Castellterçol, conscients de la importància i la trascendència, han volgut donar, des del principi veu als ciutadans per a elaborar el Pla d'Ordenació Urbanística de Castellterçol (POUM). Es van editar un butlletí municipal especial, una enquesta i es van organitzar unes xerrades de participació ciutadanes que van ser valorades pels tècnics redactors del Pla per tal d'elaborar el document de criteris que es presentarà aquest dissabte dia 4, a les 10.30h a Cal Recader.

La presentació del document de criteris, objectius i solucions de planejament, que està disponible a la web municipal http://www.castell3sols.com/ajuntament/plaordenaciourbanamunicipal.htm, és un pas més en el camí per a l’aprovació del nou Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellterçol. Aquest document marcarà les pautes que regiran la revisió del Pla i en podem sintetitzar les següents idees a continuació:

- Una VILA MÉS SOSTENIBLE, amb CREIXEMENT MODERAT, que ofereixi serveis ambientals, socials i econòmics bàsics (aigua potable, llum, gas i telèfon) a tots els membres d’una comunitat sense posar en perill la viabilitat dels sistemes naturals, construïts i socials dels quals depèn l’oferta d’aquests serveis. En aquest sentit, es vol construir adaptant-se a l’entorn (controlant el soroll i la gestió dels residus, per exemple), potenciant les energies alternatives i tenint en compte que cada zona tingui botigues i els serveis bàsics.

- Una CIUTAT VARIADA, amb cases aïllades, adossades i pisos, que asseguri la diversitat d’oferta, i MIXTA, amb la creació de més sòl industrial al sector del Vapor per estalviar costos i per suprimir-lo al nucli urbà.

- Una VILA amb BONA VERTEBRACIÓ entre les seves parts i també en relació amb el territori, amb la creació d’aparcaments per a residents, visitants i usuaris d’equipaments que podrien fer-se soterrats a la plaça Prat de la Riba i/o a la dels Estudis; amb la creació de rotondes; amb restriccions de tràfic rodat i carrers de sentit únic al centre urbà; amb la creació d’eixos per a vianants entre espais verds, equipaments i centre urbà, i amb la necessitat de reservar sòl per a una futura variant de la C-59, entre d’altres fites.

- RECUPERACIÓ i POSADA EN VALOR DEL PATRIMONI, tant dels elements individuals com dels conjunts urbans i espais naturals, amb la creació de catàlegs i de normes específiques. S’ha de prestar una especial atenció a les poues, com a exponent d’un patrimoni únic d’abast mundial.

Paral.lelament el Ple del 28 de desembre va acordar, per tal de poder reformar el POUM de Castellterçol, la suspensió potestativa, i pel termini màxim d’un any, de les llicències de parcel•lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal•lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial en els àmbits definits a continuació:

- Llicències en els edificis assenyalats en el llistat que podeu consultar a la pàgina web d’«Elements arquitectònics que cal protegir provisionalment», ja que es tracta d’edificis que tenen un valor arquitectònic i patrimonial d’interès, no es troben protegits actualment pel planejament vigent i formen part de la identitat arquitectònica i del paisatge urbà del municipi.

- Llicències en les parcel•les qualificades com a «Zona d’Edificació en Volumetria Específica de Configuració Unívoca - clau 8», a excepció de les claus 8a, 8b i 8c, ja que la diversitat edificatòria i disposició volumètrica que admet aquesta clau implica la impossibilitat de controlar la composició urbana de conjunt dels carrers que hi donen accés. El replanteig sobre la normativa d’aquesta clau permetrà endreçar fronts edificatoris continus i controlar la imatge urbana definitiva dels carrers.

- Suspensió de la tramitació de nous plans urbanístics derivats en l’àmbit del sòl urbanitzable definit pel planejament vigent, per tal d’assegurar que el desenvolupament de les previsions del pla vigent que siguin contradictòries amb les previsions de la revisió en curs no es consolidin abans que aquest darrer sigui vigent i puguin afectar-ne la coherència.

Així, el dissabte 4 de març a dos quarts d’onze del matí es farà a Cal Recader una audiència pública sobre els criteris i objectius del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), durant la qual tots els ciutadans tindran l’oportunitat de comentar amb els responsables de l’oficina tècnica del Pla els suggeriments o alternatives que n’hagin pogut sorgir. Des de l’equip de govern de Castellterçol es vol animar els castellterçolencs a participar en aquesta audiència pública per tal de fer del nou Pla un projecte de tots i per a tots

Més informació a l'Ajuntament de Castellterçol. Plaça Vella, 3. 08183 Castellterçol. Tel: 938666188 Fax: 938666268. Web: www.castell3sols.com

Aquest article es de moianès.net, el portal del Moianès i rodalies
https://www.moianes.net

La direcció d'aquesta noticia es:
https://www.moianes.net/modules.php?name=News&file=article&sid=276